Prevod povzetka Diplomske

Študenti pozor! Pri prevodu Povzetka se ne smete zadovoljiti z avtomatskimiLogotip za Zaposlitev prevajalca prevajalniki.

Vaša Diplomska si zasluži kvalitetno preveden Povzetek. Za vse, ki se čutite sposobni lastnega prevoda pa ne pozabite na lektoriranje povzetka diplomske.

Prevajanje v angleščino, nemščino, italjanščino in francoščino.

Vsi, ki še niste lektorirali diplomske lahko to storite enostavno preko spletnega obrazca. Preverite Cenik in se prepričajte da smo najugodnejši. Imamo Top Ponudbo, ki je primerna za vse študente, ki radi vse uredijo na enem mestu hkrati in s tem prihranijo ogromno časa in denarja.

Primer povzetka:

Povzetek
Naloga obravnava erozivnost padavin, ki je eden od pomembnih dejavnikov erozije tal. V prvem delu diplomske naloge je narejen splošni pregled erozijskih procesov, njihov mehanizem, oblike, dejavniki ter metode za napovedovanje le-teh. V nadaljevanju sledi splošni opis padavin in problemov za določanje erozivnosti padavin. Posebno pozornost sem posvetil metodi RUSLE, ki je služila za oceno dejavnikov erozivnost R. S pomočjo podatkov o padavinah za merilna mesta Lesce, Rateče in Javorniški Rovt v obdobju 1981–2004 sem ocenil erozivnost R, ki sem jo v nadaljevanju primerjal z ocenjeno erozivnostjo na podlagi dnevnih padavin in povprečnih mesečnih temperatur. Ugotovil sem, da je zveza R=∑Pd2 . a dala ustrezne rezultate le za merilno mesto Rateče, kjer znaša ujemanje letnih vrednosti dejavnika R med e=0,78 in e=0,87, medtem ko za merilno mesto Lesce znaša e med 0,54 in 0,56. Največje odstopanje po mesecih je v pomladanskih mesecih, ko narava padavin prehaja med poletnim in pomladanskim režimom. Uporaba Santosove enačbe je pokazala, da je ocena dejavnika erozivnosti odvisna predvsem od lokacije merilnih mest.
Ključne besede: padavine, intenziteta, erozivnost padavin, erozija tal, Zgornjesavska dolina, Rateče, Javorniški Rovt, Lesce, dnevne padavine, Rusle, Santos, ocena erozivnosti
UDK:

Abstract
My paper deals with one of the leading factors influencing soil erosion, i. e. the rainfall erositivity. The first part offers a broad outline of erosion processes, the underlying mechanisms, forms and factors including prediction methods. The second part deals with the general description of rainfall and the problems we face in identifying soil erosion. Special attention was given to the RUSLE method which served as the basis for the evaluation of erosion R  factors. On the basis of  precipitation data for Lesce, Rateče and Javorniški Rovt measuring spots from 1981–2004 I evaluated the R erosion, which I then compared to the erosion evaluation made on the basis of daily precipitations and average monthly temperatures. On the basis of this comparison I concluded the R=∑Pd2 . a equation proves to be relevant for Rateče measuring spot only, where the closeness of agreement of annual R factor values ranges between e=0,78 and e=0,87, while for Lesce measuring spot e ranges between 0,54 and 0,56. The maximum deviation in relation to months can be observed in the spring time when the nature of precipitation changes from spring to summer regime. The application of Santos equation indicated, the erosion factors evaluation depends mostly on the location of measuring spots.
Key words: precipitations, intensity, rainfall erositivity, soil erosion, the Upper Sava Valley, Rateče, Javorniški Rovt, Lesce, daily precipitations, Rusle, Santos, erosion evaluation
UDC:

X